Punong Falls, Tocdog Ilaya, Loay, Bohol.

Punong Falls, Tocdog Ilaya, Loay, Bohol.